Thi vẽ tranh do trường Việt Ngữ Hùng Vương tổ chức
Đề tài "Tết Trung Thu"
Tháng 10 năm 2009

 

ONG THANH XUÂN - LỚP 4
      GIẢI HẠNG NHÌ

NGUYỄN PHƯƠNG VI - LỚP 2
        GIẢI HẠNG BA